Заповед

ЗАПОВЕД
№ 10
София, 29 май 2019 г.

На основание на чл. 13 г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 04.10.2016 г., в сила от 04.10.2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., ДВ, бр. 36 от 05.05.2017 г., в сила от 05.05.2017 г., изм., ДВ, бр. 55 от 07.07.2017 г. в сила от 07.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., ДВ, бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 26.06.2018 г., ДВ, бр. 97 от 23.11.2018 г., ДВ, бр. 18 от 01.03.2019 г., ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 г., в сила от 05.03.2019, наричана за по-кратко НАРЕДБАТА, и на представеното мотивирано предложение от назначената с моя заповед № 9/29.05.2019 г. за разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
О П Р Е Д Е Л Я М :
1. По проведената процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в ЧДГ „Камелини Монтесори“, гр. София, за 2019/2020-а, 2020/2021-а и 2021/2022-а учебни години обявявам за определени следните заявители:
1.1. Заявител по Схема „Училищен плод“ – „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД с минимален брой доставки за всяка учебна година – 46 бр.
1.2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ – „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД с минимален брой доставки за всяка учебна година – 50 бр.
2. На основание на чл. 13 г от НАРЕДБАТА настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на ЧДГ „Камелини Монтесори“.
3. На основание на чл. 13 от НАРЕДБАТА настоящата заповед да се връчи на определените заявители по съответните схеми, както и копие от представените от тях документи към представените предложения за процедурата, заверени с „Вярно с представените документи“.
Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

Директор: ……………………….
(М. Петров)

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!