Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА УЧЕБНИ 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 ГОДИНИ.

На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ и заповед № 8/15.05.2019 г. на директора на ЧДГ „Камелини Монтесори“ се открива процедура за определяне/избор на заявител по схема „Училищен плод“ и по схема „Училищно мляко“ за нуждите на ЧДГ „Камелини Монтесори” за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 година.

Срокът за подаване на предложенията е до 16.00 ч. на 27.05.2019 г.

Броят на децата в учебното заведение е 60.

Доставките се извършват за три учебни години: 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022.
Заявителите следва да отговарят на изискванията на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ и да представят всички изисквани съгласно нормативната уредба документи.
Предложения, представени след срока, няма да се разглеждат.
Документи, които не отговарят на нормативните изисквания, няма да се разглеждат.
Документите се подават на адрес: гр. София, ул. „Студен кладенец“ № 8, или на електронна поща: info@kamelini.com

Заповед

ЗАПОВЕД
№ 10
София, 29 май 2019 г.

На основание на чл. 13 г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 04.10.2016 г., в сила от 04.10.2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., ДВ, бр. 36 от 05.05.2017 г., в сила от 05.05.2017 г., изм., ДВ, бр. 55 от 07.07.2017 г. в сила от 07.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., ДВ, бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 26.06.2018 г., ДВ, бр. 97 от 23.11.2018 г., ДВ, бр. 18 от 01.03.2019 г., ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 г., в сила от 05.03.2019, наричана за по-кратко НАРЕДБАТА, и на представеното мотивирано предложение от назначената с моя заповед № 9/29.05.2019 г. за разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
О П Р Е Д Е Л Я М :
1. По проведената процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в ЧДГ „Камелини Монтесори“, гр. София, за 2019/2020-а, 2020/2021-а и 2021/2022-а учебни години обявявам за определени следните заявители:
1.1. Заявител по Схема „Училищен плод“ – „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД с минимален брой доставки за всяка учебна година – 46 бр.
1.2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ – „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД с минимален брой доставки за всяка учебна година – 50 бр.
2. На основание на чл. 13 г от НАРЕДБАТА настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на ЧДГ „Камелини Монтесори“.
3. На основание на чл. 13 от НАРЕДБАТА настоящата заповед да се връчи на определените заявители по съответните схеми, както и копие от представените от тях документи към представените предложения за процедурата, заверени с „Вярно с представените документи“.
Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

Директор: ……………………….
(М. Петров)

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!